Aflevering samt 1 og 5 års eftersyn

Aflevering, mangler samt 1- og 5. års eftersyn

Almindeligvis udføres alle byggerier i Danmark efter reglerne i AB 92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Også ved mindre byggerier og ombygninger praktiserer man at køre efter disse regler. Efter endt byggeri, foretages en afleveringsforretning, og efter henholdsvis 1 år og 5 år foretages der eftersyn. Får bygherre ikke afholdt disse eftersyn, mistes dyrebare rettigheder.

Eftersynene består normalt af en gennemgang af huset, og en eventuel efterfølgende rapportering. De tre gennemgange er:

Afleveringsforretning: Ofte blot kaldet aflevering. Skal finde sted senest 10 dage efter at entreprenør har meldt huset færdigt. Ofte er det entreprenøren der indkalder til denne aflevering, men det kan også gøres af bygherre eller dennes tekniker. På grundlag af en gennemgang udfærdiges en afleveringsprotokol, hvori der anføres mangler ved arbejdet. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe manglerne. En afleveringsprotokol udarbejdes ofte af en entreprenør.

1 års eftersyn: Bygherre eller dennes tekniker indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet. Gennemgang skal finde sted senest 1 år efter afleveringen. Skriftlig rapport udarbejdes ofte af en entreprenør.

5 års eftersyn: Bygherre eller dennes tekniker indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet. Gennemgang skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen. Skriftlig rapport udarbejdes ofte af en entreprenør.

Jeg tilbyder at håndtere disse opgaver for bygherren.